RslOpPost

Uit Timelab Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

WAT is RSL OP POST

Stel je eens voor: Een stad die zelfvoorzienend is, waar lokale productie een vanzelfsprekendheid is en waarin bewoners zelf richting geven aan de toekomst van de hun gedeelde plek. Niet alleen materialen of kennis, maar ook slimme netwerken van talenten vormen de humus voor een steeds groeiende plek voor creatie en innovatie. Steeds in beweging en open en toegankelijk voor iedereen. Het kloppende hart is een plek voor maken en ontmoeten. De ziel is er één van samenwerken en delen. #rsl op post. Samen op post.

In deze wiki bouwen we de handleiding voor de Op Post-er die meewerkt in de organisatie

Op Post is een open ontwikkelingsproces. Iedereen kan mee de richting geven aan de invulling. Hiervoor zetten we een open organisatiemodel op dat bestaat uit verschillende kringen. Ieder kring heeft een 'trekker', een facilitator en een secretaris en werkt autonoom als groep binnen de opdracht van het team. Ieder team wordt begeleid door Timelab ism de Stad Roeselare, maar vormt tegelijkertijd een uitnodiging naar de lokale stadsbewoner en partner om deel uit te maken van de het organisatiemodel. Als mede-maker, als leerling of voor concrete, praktische taken, iedereen kan naar eigen behoefte en motivatie instappen in een team naar keuze. Verschillende lokale partners kunnen aansluiten op dezelfde wijze. Van zodra jij jouw engagement kenbaar hebt gemaakt, word je deel van het creatieteam en ga je aan de slag binnen jouw team.

De verschillende kringen zijn:

 • visie : Dit is de viesgroep die bestaat uit een vertegenwoordiging van de kernpartners en afgevaardigden van de kringen.
 • Communicatie : Dit team gaat de uitdaging aan om een gepaste stijl en communicatie te vinden die de balans zoekt tussen een algemene communicatie en de eigenheid van iedere individuele speler in het project. Het team zorgt ook voor een aanbod leertrajecten en excursies voor alle partners. Een open kring waar iedereen deel van kan uitmaken.
 • Documentatie en Impact : Wat is de impact van de komst van #RSL Op Post? Hoe bepalen we de nulmeting? Welke cijfergegevens zijn voorhanden en welke parameters zetten we op om de impact te kunnen meten op het einde van iedere fase in de komende 3 jaar. Op welke manier kunnen we dit documenteren?
 • Maken : Dit team houdt het lab open en zorgt ervoor dat dit maximaal toegankelijk en open kan zijn. Onderhoud van machines, maar ook opleidingen en permanenties behoren tot deze rol.
 • Voeding : Een concept waarbij verschillende partners een professionele keuken uitbaten is onderwerp van deze kring
 • Sport : een buurtsport infrastructuur uitbouwen, dat is de driver van deze kring
 • Gebouw : is het team dat zich bezig houdt met de logistieke processen in het gebouw
 • businessmodel : dit team werkt een duurzaam businessmodel uit voor het geheel en coacht de groepen Maken, Sport en Voeding in het uitbouwen van hun businessmodel

Afsprakenkader

 • per groep zijn er 4 vaste rollen: Lead Link (LL), Rep Link (RL), Facilitator en Secretaris
 • daarnaast bepaalt de groep zelf welke rollen nog nodig zijn
 • Het proces wordt gelogd via verslagname in Drive
 • en de communicatie blijft ten alle tijden open via SLACK

Rollen

Binnen de verschillende kringen worden rollen verdeeld over de leden. Eén persoon kan in verschillende kringen actief zijn en kan in elke kring ook een andere rol op zich nemen. Eén persoon kan ook 2 rollen op zich nemen. Er zijn 4 vaste rollen. Deze worden geacht bij elk overleg aanwezig te zijn.

 • Lead link

De lead link (LL) neemt operationele beslissingen onder tijdsdruk. Alle inhoudelijke beslissingen worden op basis van consent genomen. De LL werkt dus binnen dit kader dat de kring gemaakt heeft. Hij hanteert de processen en houdt rekening met het geheel. Wat is de volgende stap? Doen de kringmedewerkers wat ze beloofd hadden te doen? Wat kan er verbeterd worden aan de processen? Wat komt van een andere kring en moet hier vertaald worden?

Vergelijk het met een bouwproject: Het plan is een beslissing door de groep, maar in de praktijk moet iemand de leiding nemen zodat alles vlot verloopt en gebeurt wat was afgesproken. Iemand moet het geheel overschouwen.

 • Rep link

De rep link representeert zijn kring in de "hogere kring". Hij is een volwaardig lid van beide kringen. Deze persoon koppelt de info uit zijn eigen kring terug naar de visiegroep, de hogere kring. Dit kan niet dezelfde zijn als de lead link om een dubbele linking mogelijk te maken.

 • Secretaris

De secretaris plant bijeenkomsten, houdt verslagen bij, verdeelt informatie en voorstellen voor de groep. De secretaris haalt de agendapunten op en houdt deze bij wanneer een afspraak moet worden herzien/vernieuwd of wanneer een herverkiezing nodig is. De secretaris herinnert de groep aan en vertaalt beleidsbeslissingen wanneer er vragen zijn, want hij is de logger van alle beslissingen.

 • Facilitator

De facilitator is verkozen om de kringvergadering te leiden. Hij bereidt de agenda voor en begeleidt het team in het nemen van beslissingen. De facilitator spreekt af met de lead link wanneer een volgende vergadering nodig is.


Charter van RSL op Post

RSL op Post is duurzaam, uniek en innovatief omwille van het sterk en flexibel organisatiemodel. Het is een en stedelijke overheid die samenwerkt met burgers, middenveld, ondernemers en kenniscentra op een manier dat we van een echte partnerstad kunnen spreken. Die ambitie kan alleen bestaan bij gratie van heel veel bereidheid tot experiment bij alle partners. Een bereidheid om elkaar te vinden, te luisteren en te anticiperen. De mensen die meewerken in de organisatieteams hebben precies die ambitie en bereidheid. Zij onderschrijven de behoefte van meer samenwerking en kruisbestuiving en zoeken samen naar slimme en lichte oplossingen die de toekomst van hun eigen werking duurzaam maken. Sociaal, economisch en ecologisch. Om deze autonome team optimaal te laten functioneren wordt een intensieve procesbegeleiding aangeboden door Timelab. Deze begeleiding gebeurt niet in het ijle, maar is gebaseerd op een solide en beproefd model van sociocratie.


Waarom zou ik hier nu aan meedoen?

Het is zeker niet de bedoeling dat deelnemen aan de organisatie van RSL op Post een overload van werk met zich meebrengt. Deelnemen wil zeggen dat je zelf bepaalt welke inspanning je kan leveren. Je maakt dit kenbaar aan de anderen van je groep en zo beschik je, na een kort rondje, over een hele resem aan competenties en bouwsteden om samen iets bijzonders te realiseren. In RSL op Post gaan we uit van de eigenheid en kracht van iedere partner en zoeken we naar de tussenruimte waar we elkaar ontmoeten en samen grootste dingen doen.

Tegelijkertijd leer je heel wat over participatieprocessen en kan je genieten van heel wat voordelen. Je kan gebruik maken van het makerslab, krijgt een interessant aanbod aan workshops, en je wordt individueel begeleid in de methode van sociocratie en andere tools voor participatieprojecten.

3 Thema's

Binnen het project RSL op Post, wordt gewerkt rond 3 thema's. Deze thema's zijn SPORT, VOEDING en MAKEN. Deze thema's werden geselecteerd na bevraging bij de participanten en burgers.


Sport

Voeding

Het thema voeding slaat vooral op de aanwezigheid van de grote keuken in het oude postgebouw. Hiervoor worden verschillende brainstormsessies gehouden: 'kaap de keuken'.

Maken

Binnen het thema maken, wordt een fablab op poten gezet. Dit is een werkruimte waar mensen doe het zelf projecten kunnen doen met behulp van een laser cutter, een 3D printer en een vinylsnijder. De makers gaan creatief aan de slag om zelf producten te maken. Hiervoor zijn er verschillende opleidingen tot labmanager. Deze groep gaat aan de slag om de machines beter te leren kennen. Ze krijgen het vakmanschap onder de knie en leren ook hoe die kennis door te geven.

Communicatiekanalen

Slack

Slack is een simpele manier om contact op te nemen met individuen of groepen. Er kunnen berichten, documenten, foto's... uitgewisseld worden via berichten of op kanalen. Een kanaal kan besloten zijn (voor een selecte groep mensen) of open zijn. Bij een open kanaal kan elke persoon die aangesloten is op het profiel van RSL op Post toegang krijgen tot de inhoud van het kanaal. Hier kan bijvoorbeeld een agenda opgemaakt worden, zodat iedereen op de hoogte is van de planning.

In RSL op Post heeft elke werkgroep een eigen kanaal. Daarnaast kunnen zoveel extra kanalen als gewenst bijgemaakt worden.

Google Drive

Op google drive kunnen permanente verslagen, documenten opgeslagen worden. Het is een gedeelde werkplek. Iedereen kan uploaden, aanmaken en bewerken. Links van bestanden kunnen via slack gedeeld worden.

Google Calendar

Op google agenda wordt de planning bijgehouden: wie er wanneer zal zijn en wat er toe doen is. Je kan ook een vaste dag inplannen voor een activiteit of permanentie opnemen. De gedeelde agenda is voor iedereen zichtbaar. Ook dit kan in Slack geïntegreerd worden, zo krijg je meldingen van de planning via Slack.

Eigenaarschap

Wie is er nu eigenaar van wat? Het is een vraag die zich snel laat horen in een gedeeld project dat zich horizontaal organiseert.

Wel, we proberen hier duidelijkheid in te scheppen:

 • OCMW is eigenaar van het pand aan de Brugsesteenweg 44, het voormalige postgebouw waar deze activiteiten zich afspelen.
 • Stad Roeselare ondersteunt de inhoudelijke werking door de aanstelling van een projectbegeleider (Timelab) en ondersteunt vanuit verschillende diensten, waar mogelijk, enkel indien win-win en zonder belasting van de diensten.
 • De vaste partners: Kringwinkel en OCMW met Doe Kit, Graancirkel en Kom Af verhuizen hun activiteiten van Site Noord naar Op Post. Zij zullen hun activiteiten hier verderzetten.
 • Tussen en langs deze activiteiten van de vaste partners worden gedeelde ruimtes gecreëerd waar zowel de partners als externe actoren activiteiten voorzien. In deze ruimtes zijn de concepten ontwikkeld vanuit de kring co-creatie.

Deelnemers per kring

De mensen die zich reeds geëngageerd hebben voor RSL Op Post, hebben allen een rol op zich genomen binnen een bepaalde kring.

Kring visie

 • Wim Roef
 • Ellen Coghe
 • Evi Swinnen
 • Marieke Maertens
 • Anne-Mieke De Wilde
 • Stijn Deceukelier
 • Nancy Van Landegem

Kring Communicatie

 • Bram Vandekerckhove (LL)
 • Evi Swinnen (facilitator)
 • Dries De Bree (secretaris)
 • Laetitia Verhetsel
 • Annebeth Boudry
 • Marieke Maertens

Kring Docu & Impact

 • Wouter De Spiegelaere (LL)
 • Steven De Witte
 • Dries Messeyene
 • Robin Jonckheere

Kring Maken

 • Lieven Standaert (LL)
 • Evi Swinnen (facilitator)
 • John Calcoen
 • Danny Engels
 • Jeroen Devos
 • Lode Demey
 • Guido Maertens
 • Rob De Schutter
 • Balder Clarys
 • Alle labmanagers

Sport

 • Kenny Van Houcke (LL)
 • Lien Leeman

Voeding

 • Balder Clarys (LL)
 • Ine Lobelle (secretaris)
 • Marieke Maertens (facilitator)
 • Evi Swinnen
 • Ellen Coghe
 • Annelies Demyttenaere
 • Lieze Pareit

Gebouw

 • Guido Schaubroeck (LL)
 • Ellen Coghe (facilitator)
 • Tom Segaert
 • Sofie Lapere
 • Ann Ducessoye
 • Geert Debie

Businessmodel

 • Ellen Coghe
 • Kurt Vandaele
 • Tom Vanblaere
 • Pascale Denys
 • Lies Berten